Sections

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

Last modified: 7 มกราคม 2566 12:00 น.

Introduction

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ https://www.thai2music.com และ/หรือ แอปพลิเคชัน Thai2Music (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “เว็บไซต์”) ทำขึ้นโดย ทีมงาน ฝ่ายหนึ่งกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (“ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ใช้บริการที่ได้สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ และผู้ใช้บริการที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ เว็บไซต์นี้ได้ให้บริการหลากหลายรูปแบบ เช่น ระบบจัดการข้อมูลต่างๆ บริการโพสต์รีวิวและรูปภาพของร้านเพื่อแบ่งปันให้ผู้ใช้บริการคนอื่นได้ดู และแสดงความคิดเห็น บริการเชื่อมต่อกับ Social Media เพื่อแชร์ข้อมูลที่น่าสนใจกับเพื่อนหรือบุคคลภายนอก เป็นต้น ทั้งนี้ การให้บริการต่างๆ ตามเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

อย่างไรก็ดี เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้บริการเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ของทีมงานเป็นอย่างดีแล้ว การใช้บริการถือเป็นการแสดงเจตนาตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ของทีมงานทุกประการ

1. การเข้าเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ

เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเว็บไซต์ของทางทีมงานได้อย่างครบถ้วน ผู้ใช้บริการสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ตามวิธีที่ทีมงานกำหนดไว้ในเว็บไซต์ อย่างไรก็ดี ทีมงานขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสมัครสมาชิกของผู้ใช้บริการบางท่าน และทีมงานมีสิทธิยกเลิกสมาชิกหรือระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการทุกท่านได้ตลอดเวลา เช่น กรณีละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ หรือกรณีผู้ใช้บริการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนบัญชีสมาชิกไปยังบุคคลอื่น เป็นต้น

ทีมงานมิได้จัดเว็บไซต์นี้ไว้เพื่อให้บริการแก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือสมาชิกที่เคยถูกตัดสิทธิการใช้งานไปแล้ว หรือกรณีอื่น ตามดุลพินิจของทีมงาน หากทีมงานพบว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติบกพร่องดังกล่าวฝ่าฝืนเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ทีมงานมีสิทธิยกเลิกการสมัครสมาชิกหรือระงับการใช้บริการได้ตลอดเวลา

2. การใช้บริการเว็บไซต์

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการจะใช้เว็บไซต์นี้ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้นี้เท่านั้น อย่างไรก็ดี ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. ล่วงละเมิด ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ส่งหรือเขียนข้อความที่หยาบคาย ลามก อนาจาร หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย ขู่กรรโชกแก่สมาชิกผู้ใช้บริการอื่นหรือบุคคลที่สาม
 3. ดำเนินการหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามดำเนินการแก้ไขดัดแปลง แปล หรือย้อนกระบวนการผลิต (reverse engineer) ส่วนของเว็บไซต์ กรอบของเว็บไซต์ หรือลอกเลียนแบบส่วนของบริการใดๆ จากเว็บไซต์ รวมทั้งละเมิดลิขสิทธิ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของทีมงานหรือผู้ใช้บริการรายอื่น รวมถึงไม่รวบรวมข้อมูลร้านค้า ที่อยู่ร้าน รีวิว ข้อมูลที่ทีมงานหรือสมาชิกของเว็บไซต์ร่วมกันสร้างขึ้น รวมทั้งรูปภาพ ภาพพื้นหลัง และไอคอน เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทางทีมงาน
 4. เขียนข้อความใดๆ ลงในเว็บไซต์ ที่แสดงออกหรือมีนัยว่าข้อความดังกล่าวได้รับการสนับสนุนหรือรับรองจากทีมงาน โดยไม่เป็นความจริง หรือไม่ได้รับอนุญาตก่อน
 5. ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฎต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมงานก่อนล่วงหน้า
 6. กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของทีมงานหรือของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นไม่ว่าโดยวิธีการใด
 7. ลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ติดอยู่หรือปรากฎบนเนื้อหา หรือ ข้อความงานใดๆ ในเว็บไซต์ เพื่อบ่งชี้ถึงผู้สร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ เจ้าของลิขสิทธิ์ อาทิเช่น ชื่อทีมงาน ชื่อเจ้าของผู้สร้างสรรค์ ลายน้ำ ตัวเลข หรือรหัสแทนข้อมูลดังกล่าว เป็นต้น รวมถึงไม่เผยแพร่เนื้อหา หรือ ข้อความงานใดๆ ในเว็บไซต์ซึ่งมีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ
 8. ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ หรือ กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือ ข้อความ งานใดๆ จากเว็บไซต์นี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทีมงาน และ/หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฎซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทีมงาน สมาชิกผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต และ/หรือบุคคลภายนอก
 9. อัพโหลด ติดประกาศ ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือ ดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย จำกัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมซอฟท์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของทีมงาน หรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต หรือบุคคลภายนอก
 10. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ขัดขวาง แทรกแซง รบกวนการทำงานหรือให้บริการของทีมงาน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก อาทิเช่น ใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ ไม่ตั้งใจใช้เว็บไซต์หนักหรือโหลดข้อมูลขนาดใหญ่ใส่เว็บไซต์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือจงใจ ทำให้เป็นภัยต่อการให้บริการเว็บไซต์
 11. กระทำการใดๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของทีมงานที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ทีมงานประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง

3. สิทธิของทีมงาน

 • สิทธิต่อธุรกิจที่มีการนำเข้าข้อมูลในระบบ
ผู้ใช้บริการยอมรับว่าทีมงานอาจตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง และลบรายชื่อธุรกิจใดๆ (รวมถึง ชื่อธุรกิจ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ระยะทาง คะแนน รูปภาพ) หรือรีวิว (ความคิดเห็น คะแนน like/unlike) หรือข้อมูลอื่นๆ บนเว็บไซต์ได้แต่เพียงผู้เดียว การตัดสินของทางทีมงานในเรื่องข้อมูลบนเว็บไซต์ถือเป็นที่สุด  

 • สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
ทีมงานจะทำการขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และวันเกิด ผู้ใช้บริการอาจนำข้อมูลของผู้ใช้บริการจาก ช่องทางอื่นๆ เพื่อช่วยให้การลงทะเบียนกับเว็บไซต์ง่ายขึ้น โดยทีมงานจะใช้ชื่อของผู้ใช้บริการเพื่อสร้างชื่อบัญชี และใช้สถานที่สมัครของผู้ใช้บริการเพื่อช่วยให้เว็บไซต์รู้ถึงจังหวัดที่ผู้ใช้บริการพักอาศัย เราใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการเพื่อติดต่อผู้ใช้บริการ ในการนี้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ความยินยอมทีมงานในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในการใช้บริการเว็บไซต์ดังกล่าว  

นอกจากนี้ ทีมงานจะมีการส่งข่าวสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์ โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับข่าวสารนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ทีมงานขอสงวนสิทธิในการติดต่อผู้ใช้บริการในนามของบุคคลที่สาม โดยการส่งข้อความเสริมหาผู้ใช้บริการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์ และทีมงานอาจใช้ข้อมูลจังหวัดที่ผู้ใช้บริการอยู่ วันเดือนปีเกิดของผู้ใช้บริการ และเพศ หรือ ข้อมูลอื่นๆ เพื่อแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ  

 • สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ Location ของผู้ใช้บริการ
เว็บไซต์สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้น ถ้าผู้ใช้บริการบอกสถานที่ปัจจุบันของผู้ใช้บริการ (เช่น ใช้อุปกรณ์มือถือที่มี GPS system) ทีมงานอาจจัดเก็บและใช้ข้อมูลพื้นที่ของผู้ใช้บริการ ในการโฆษณาและบอกที่อยู่ของผู้ใช้บริการกับบุคคลที่สาม ในกรณีที่ผู้ใช้เปิดการใช้งานบริการ GPS system ให้ถือว่าผู้ใช้บริการให้ความยินยอมกับทีมงานในการเก็บรวบรวมและประมวลผลสถานที่ปัจจุบันของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ใช้บริการต้องการปกปิดข้อมูลนี้ผู้ใช้บริการสามารถติดตั้งโปรแกรมหรือปิด GPS บนโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการได้

 • สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูล Log และ Activity
ผู้ใช้บริการตกลง ให้ความยินยอม และรับทราบว่า ทีมงานจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการดูบนเว็บไซต์ ชนิดเว็บเบราว์เซอร์ IP address หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อของธุรกิจที่ผู้ใช้บริการติดต่อผ่านเว็บไซต์ วันที่และเวลาในการใช้งานของผู้ใช้บริการ เป็นต้น ทีมงานใช้ข้อมูลประเภทนี้เพื่อดูแลเว็บไซต์ และปรับปรุงการให้บริการ ทั้งนี้ ทีมงานยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เพื่อวัดความสนใจในการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ของเว็บไซต์  

 • สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลการซื้อขาย
หากผู้ใช้บริการซื้อโฆษณา หรือผลิตภัณฑ์อื่น หรือบริการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการตกลง รับทราบ และให้ความยินยอมแก่ทีมงานในการเก็บข้อมูลการเรียกเก็บเงิน เบอร์โทรศัพท์ และบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการ ข้อมูลนี้จะถูกใช้ร่วมกับทีมงานบุคคลที่สามที่ให้บริการประมวลผลการเก็บเงิน (เช่นธนาคาร ผู้ออกบัตรเครดิต หรือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ) ข้อมูลที่สำคัญของผู้ใช้บริการ (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต) จะได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างดีที่สุด  

 • สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
ทีมงานอาจจัดพื้นที่ให้บุคคลที่สามลงโฆษณาบนหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและให้ความยินยอมแก่ทีมงานในการนำข้อมูลของผู้ใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จังหวัดที่ผู้ใช้บริการอาศัย วันเดือนปีเกิดของผู้ใช้บริการ และเพศ เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ ในบางกรณีทีมงานอาจจะติดต่อผู้ใช้บริการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)ในนามของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงได้

 • สิทธิในการโอนสิทธิการใช้ข้อมูลแก่ธุรกิจในเครือ
ทีมงานอาจโอนสิทธิการใช้ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้แก่ทีมงานแม่ ทีมงานย่อย ทีมงานร่วมทุน หรือทีมงานอื่นที่เป็น partner กันกับทีมงาน ภายใต้เงื่อนไขที่จะระบุในอนาคต  

 • สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลในกรณีจำเป็น
ทีมงานสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบการละเมิดกฎหมายหรือศีลธรรมบนเว็บไซต์ และการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขการบริการของทีมงาน ทีมงานอาจเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการต่อบุคคลที่สาม หากทีมงานเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อ

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับข้อสงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
 2. บังคับใช้เงื่อนไขการบริการของทีมงาน
 3. ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย
 4. ปกป้องสิทธิชื่อเสียงและทรัพย์สินของทีมงานและสมาชิกผู้ใช้บริการอื่น
 5. กรณีอื่นใดตามที่ทีมงานเห็นสมควร

 • สิทธิในการลบ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขเรื่อง Credit
ทีมงานสงวนสิทธิในการลบ เปลี่ยนแปลง และแก้ไข Credit ของผู้ใช้งานตามนโยบายของทีมงาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้

4. ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ข้อมูลธุรกิจ ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (เว้นแต่ข้อมูลหรือรูปภาพของผู้ใช้บริการที่นำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง) เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของทีมงานแต่เพียงผู้เดียว

ในส่วนของข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหา (Content) ที่ผู้ใช้บริการนำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ข้อมูลธุรกิจ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ อาทิ การเขียนแสดงความคิดเห็น การอัพโหลดภาพถ่าย การส่งคำชมเชยไปยังผู้อื่น ข้อมูลตามโปรไฟล์สาธารณะของผู้ใช้บริการ และการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่เขียนโดยผู้ใช้บริการท่านอื่น ผู้ใช้บริการรับรองว่า ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหา (Content) ที่ผู้ใช้บริการนำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีมีข้อพิพาททางกฎหมายจากการละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่นจากใช้หรือเผยแพร่ข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหาดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้รับผิดต่อบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว

นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การที่ผู้ใช้บริการนำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหาผ่านเว็บไซต์ ให้ถือว่า ผู้ใช้บริการตกลงอนุญาต (แบบเพิกถอนไม่ได้) ให้ทีมงานมีสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้สิทธิ หรือแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ จากข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหาของผู้ใช้บริการได้ตลอดระยะเวลาคุ้มครองทางกฎหมาย ในการนี้ ผู้ใช้บริการขอสละสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายหรือเรียกค่าเสียหายทั้งปวงจากทีมงานไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้บริการได้รับค่าตอบแทนในการอนุญาตให้สิทธิทีมงานในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือการกระทำอื่นใดกับข้อมูลในเว็บไซต์ในรูปของสิทธิในการประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเองผ่านทางเว็บไซต์นี้ ดังนั้น ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ เพิ่มเติมจากการที่ทีมงานนำผลงานดังกล่าวไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือแสวงหาประโยชน์เพิ่มเติม

5. การจำกัดความรับผิดของทีมงาน

ทีมงานขอปฏิเสธการรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำเข้า สร้างสรรค์ เผยแพร่ หรือการกระทำอื่นใดของผู้ใช้บริการทั้งปวง โดยผู้ใช้บริการขอสละสิทธิในการเรียกร้องให้ทีมงานรับผิดใดๆ จากความเสียหายดังกล่าว

ทีมงานไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นของทีมงานหรือเป็นข้อมูลที่สร้างจากสมาชิก แต่อย่างไรก็ดี กรณีที่ทีมงานได้รับแจ้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สามว่าข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์นั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ทีมงานขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวตามสมควรเป็นกรณีๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การระงับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ สมาชิกผู้สร้างข้อมูลดังกล่าวนั้นยังคงต้องรับผิดชอบในความเสียหายเช่นเดิม

ข้อจำกัดความรับผิดของทีมงานดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการ บทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใดๆ ของทีมงาน พันธมิตรทางธุรกิจของทีมงาน ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตอื่นๆ ด้วย

6. คำรับรองของผู้ใช้บริการ

กรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของธุรกิจบนเว็บไซต์นี้ หรือมีความเกี่ยวดองทางเครือญาติ เพื่อนสนิท ลูกจ้าง หรือมีความชอบพอกับเจ้าของธุรกิจบนเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าจะไม่ส่งข้อความใดๆ ที่เป็นการชมเชยเกินจริงหรือส่งเสริมการขายให้กับธุรกิจนั้น โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากทางทีมงานล่วงหน้า ทั้งนี้ บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ ที่ผู้ใช้บริการได้สร้างสรรค์ขึ้น ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง ผู้ใช้บริการจะไม่ให้ข้อมูลเท็จ หรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด

หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนคำรับรองนี้ ทีมงานขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการของผู้ใช้บริการ และทีมงานมีสิทธิลบข้อมูลอันขัดแย้งต่อคำรับรองดังกล่าวออกจากระบบได้ได้ในทันที

7. การลบหรือระงับการเผยแพร่ข้อความ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการตรวจพบว่า ทีมงานเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ผู้ใช้บริการอาจแจ้งเตือนทีมงานเพื่อขอให้ระงับหรือลบการแพร่หลายของข้อมูลที่ผิดกฎหมายด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 1. ลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานต่อเจ้าพนักงานสอบสวน โดยแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 รายละเอียดของทีมงาน และรายละเอียดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก เป็นต้น พร้อมยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำความผิดดังกล่าวและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าพนักงานสอบสวน
 2. แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ต่อทีมงาน โดยการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่ทีมงานกำหนด พร้อมยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำความผิดดังกล่าวและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องแก่ทีมงาน โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ ทีมงาน ไทยทูมิวสิค 50/149 ถนนนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม แขวงคลองกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

  เมื่อทีมงานได้รับข้อร้องเรียนตามแบบฟอร์มข้างต้น และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทีมงานจะดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการลบหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อไม่ให้แพร่หลายต่อไปโดยเร็ว
 2. จัดทำสำเนาข้อร้องเรียนรวมถึงรายละเอียดข้อร้องเรียนของบุคคลที่ร้องเรียนดังกล่าวส่งให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลขอทีมงาน
 3. ระงับซึ่งการแพร่หลายข้อมูลดังกล่าวโดยรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับสภาพ ของการให้บริการแต่ละประเภทไป แต่ต้องไม่เกิน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าว หรือระยะเวลาอื่นที่เหมาะสมเพื่อเยียวยาความเสียหายและระงับการกระทำความผิดให้เร็วที่สุด
ทั้งนี้ เมื่อทีมงานได้ดำเนินการข้างต้นครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงสละสิทธิข้อต่อสู้ทางกฎหมายทั้งปวงต่อทีมงาน และให้ทีมงานหลุดพ้นจากความรับผิดตามกฎหมายทั้งปวง

8. การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์

ทีมงานอาจส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ใช้บริการอาจสนใจไปยังผู้ใช้บริการเป็นคราวๆ ไป โดยผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดนี้ อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการอาจใช้สิทธิปฏิเสธการรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดตามช่องทางที่ทีมงานได้จัดไว้ให้ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการปฏิเสธที่จะรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ถือว่า ผู้ใช้บริการรับทราบว่าผู้ใช้บริการอาจไม่สามารถใช้บริการของทีมงานและทีมงานในเครือได้อย่างครบถ้วน หรือเข้าใช้บริการบางเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการจะให้ความร่วมมือกับทีมงานในการดำเนินการต่างๆ เพื่อแก้ไขและยุติปัญหาที่เกิดจากการผิดสัญญา การละเมิด หรือปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ กับทีมงานอย่างเต็มที่ รวมทั้งตกลงและปกป้องไม่ให้ทีมงาน กรรมการ ผู้บริการ หรือพนักงานของทีมงานหรือทีมงานในเครือถูกฟ้องร้อง หรือเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก

ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เว็บไซต์ ทีมงาน หรือกรรมการของทีมงาน อันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการ ทีมงานมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ใช้บริการได้ตามค่าใช้จ่ายที่ทีมงานได้เสียไปตามจริง ไม่ว่าจะเพื่อแก้ไข ซ่อมแซม สร้างขึ้นใหม่ ชดเชย หรือกระทำการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อชดเชยความเสียหายดังกล่าวของทีมงาน ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการชดเชยค่าเสียหายให้ครบถ้วนภายในเวลาที่ทีมงานกำหนด หากผู้ใช้บริการผิดนัดไม่ชดเชยค่าเสียหายในเวลาที่กำหนด ทีมงานมีสิทธิคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากต้นเงิน ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม แม้ความเสียหายดังกล่าวได้เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอก แต่ความเสียหายนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยปราศจากความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน ปล่อยปละละเลย หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดในค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวทีมงานร่วมกับตัวผู้ทำละเมิดต่อทีมงานอย่างลูกหนี้ร่วมด้วย

10. นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

ทีมงานจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตาม "นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว" ของทีมงาน ไทยทูมิวสิค ดังนั้น โปรดอ่านนโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของทีมงานอย่างละเอียดรอบคอบ โดยสามารถอ่านได้ที่ "นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว" ทั้งนี้ ทีมงานจะใช้ความระมัดระวังและความใส่ใจอย่างสูงสุดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของทีมงานเพื่อให้มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้บริการ

11. การแก้ไขเพิ่มเติม

ทีมงานขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการใดๆ ที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ดี ทีมงานอาจชี้แจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนหน้าเว็บไซต์ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ อยู่เสมอ และหากภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการเว็บไซต์อยู่ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจ จึงได้ยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี้ อย่างไม่มีเงื่อนไข ผู้ใช้บริการไม่อาจอ้างเหตุในการไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนการใช้บริการมาเป็นเหตุในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้

12. บทบัญญัติทั่วไป

 1. หากบทบัญญัติใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ ถือว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นสามารถแยกออกจากกันได้จากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์ และการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลือ หรือความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติที่มีปัญหาภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นใด
 2. ผู้ใช้บริการต้องไม่มอบหมาย ให้สิทธิการใช้งานต่อ หรือโอนสิทธิที่มอบให้แก่ผู้ใช้บริการในที่นี้ให้แก่ผู้อื่น หรือทำสัญญาช่วงข้อผูกพันใดๆ ของผู้ใช้บริการ
 3. ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้จะถือเป็นการเป็นหุ้นส่วน การลงทุนร่วม หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับตัวแทนระหว่างผู้ใช้บริการและทีมงาน และไม่มีสิ่งใดอนุญาตให้ผู้ใช้บริการสร้างภาระค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินในนามของทีมงาน

13. กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากมีข้อพิพาทใดเกิดขึ้นจากการให้บริการของทีมงาน อันเนื่องมาจากเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการและทีมงานตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาท

14. นโยบายระงับข้อพิพาท

  ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การดำเนินการให้บริการเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์นี้เป็นการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของกรรมการและผู้บริหารของทีมงาน ทีมงานไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหา ข้อความ รูปภาพ งานเพลง หรืองานภาพยนตร์ทั้งหมดได้

  เพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการบนเว็บไซต์นี้ของทีมงาน หากผู้ใช้บริการประสบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากข้อความ เนื้อหา หรือ บริการใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิ และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของทีมงาน ทีมงานมีนโยบายในการระงับข้อพิพาทต่างๆ ดังนี้

  1) ผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแก่พนักงานของทีมงาน ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้
หมายเลขโทรศัพท์/อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้
รายละเอียดของข้อร้องเรียนและ/หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย (ถ้ามี)
ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำหรือคำร้องที่ต้องการให้ทีมงานดำเนินการ
 

2) ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องและ/หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยติดต่อมายัง
50/149 ถนนนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม แขวงคลองกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 085-8215119
Email: webmaster@thai2music.com

  ภายหลังจากทีมงานรับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว ทีมงานจะดำเนินการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบหมายของทีมงานทราบ โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ทีมงานได้รับการแจ้งจากผู้ใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาตามที่ทีมงานระบุไว้ข้างต้น ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ดำเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่งและ/หรือทางอาญากับทีมงาน เนื่องจาก ทีมงานจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และผู้ใช้บริการขอสละสิทธิในการดำเนินคดีกับทีมงานด้วย

 

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

Thai2Music พัฒนา Platform และระบบของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เชื่อมต่อคนไทยเข้าสู่สิ่งดีดีได้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนาระบบก็ คือข้อมูลต่างๆ

ในขณะเดียวกัน Thai2Music ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว เราจะ ทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย โดยที่คุณสามารถเลือกที่จะให้ หรือไม่ให้ความยินยอมก็ได้ โดยความยินยอมและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกแบ่งเป็นสามหัวข้อ เพื่อให้สิทธิอย่างเต็มที่

1. ความยินยอมในการอำนวยความสะดวก และพัฒนาการใช้บริการ
2. ความยินยอมในการให้เสนอและแจกสินค้า บริการ และโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ
3. ความยินยอมในการทำการตลาด โฆษณา และ นำเสนอสินค้า หรือ บริการ แบบคัดสรรสำหรับคุณ

ทีมงาน ไทยทูมิวสิค

50/149 ถนนนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม แขวงคลองกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 085-8215119
Email: webmaster@thai2music.com